Zinanın Koşulları – Evlilik Koşulu

Zinanın Koşulları – Evlilik Koşulu

Zinanın Koşulları – Evlilik Koşulu

EVLİLİK KOŞULU
Zinanın varlığı için davanın tarafları arasında geçerli bir evlilik ilişkisinin bulunması gerekir. Bilindiği üzere Türk Medeni Kanunu. madde. 185 f. I hükmüne göre ancak evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Evlendirme memuru, evlenme töreninde evleneceklerden her birine birbiriyle evlenmek isteyip istemediklerini sorar. Tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur.
Bir hukuksal işlemin temel unsurlarında oluşan önemli sakatlıklar yapılan o işlemin hukuksal işlem niteliğini kazanmasını engeller. Yasanın yetkili kıldığı kişi önünde yapılmayan evlenme işlemi hiç yapılmamış (keenlemyekûn) (transactions regarded nonexistent) sayılır.
Buna karşılık yetkili memurun huzurunda gerçekleştirilen evlilik Nüfus ve Evlenme Siciline geçirilmemiş olsa bile geçerli evlilik olarak zinaya esas alınır.

Not: FEYZİOĞLU, evlilik ilişkisini zinanın koşulları arasında göstermemiştir. (FEYZİOĞLU, s. 259-261), Başka bir anlatımla/eş bir deyişle FEYZİOĞLU, evlilik ilişkisini sistematik açıdan zinanın koşullan arasında göstermeye gerek görmemiştir! Oysa sistematik açıdan da bu koşul zinanın koşulları arasında yer almalıdır. Nitekim öğreti bu yönde oydaş olma seviyesindedir. Örnek; EGGER, s. 160, ÖZTAN, s. 375, AKINTÜRK, s. 235, ve diğerleri. O kadar ki evli olma zinanın ilk şartı ve hatta ön şart bile kabul edilmektedir.
“Yok Evliliklerde” zina söz konusu değildir. Böyle bir evlilik Türk hukuku bakımından yoktur.
Eşinin henüz nişanlı oldukları dönemde karşı cinsten biriyle cinsel ilişki kurduğu evlilik birliği içinde Öğrenilmişse diğer koşulların da varlığı halinde evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma istenebilir. (Türk Medeni Kanunu. m. 166 f. I- II) Fakat boşanma istemi ZİNA sebebine dayandırılarak açılırsa dava red edilmelidir. Evlilik öncesi zinanın varlığından evlilik süresince haberdar olmak tek başına butlan davasına konu edilemez.
“Yok evliliklerin” aksine batıl evlilikler 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun madde 156 hükmüne göre ancak hakimin kararıyla sona erer. Mutlak butlan halinde bile evlenme, hakimin kararına kadar geçerli bir evliliğin bütün sonuçlarını doğurur. Bu sebeple hakimin kararının kesinleşmesi tarihine kadar zinadan bahis olunur.

Türk Medeni Kanunu . madde. 185 f. 111 hükmüne göre eşler birbirine sadık kalmak zorundadırlar. Eylemli olarak bir arada yaşamamak ister tarafların iradeleriyle ister bir mahkeme kararıyla olsun bu ödevi çiğnemek hakkı vermez.
Eşlerden birisi için gaiplik karan verilmesi, ayrılık karan verilmesi, ayrı konut edinme kararı verilmesi, ayrılık veya boşanma davası açılmakla eşlerin ayrı yaşama haklarının bulunması hallerinde, bu dönemde eşin dışında karşı cinsten biriyle cinsel ilişki kurulması boşanma davası açılmasına sebep olur.

HAUSHEER tarafından da ifade edildiği üzere yüzlerce yıllık eski bir kurum olan evliliğin son yıllarda ciddi rakipleri ortaya çıkmıştır.

Aileye ilişkin farklı organizasyon biçimleri oluşmuştur. Bu bağlamda Avrupa Birliği’ne üye devletlerin bir çoğunda aynı cinsten olup bir araya gelen veya evli gibi beraber yaşayan çiftlerin ilişkilerine evlilik sonuçları bağlanmıştır. Bilhassa gençler arasında tercih gören bir arada yaşama ve evli imiş gibi cinsel birlikteliklerin olması evlilik kurumunun rakibi olarak görülmektedir. Toplumsal anlamda bakıldığında toplumların nüfus artış hızlarının düşmesine ve yeni doğan çocuk sayılarında düşmeye neden olan bu yaklaşım toplumların devamı için ciddi birer tehdit olarak görülmektedir.

Bilindiği üzere ülkemizde evlilik benzeri birlikteliklere ya da eş cinsel birlikteliklere henüz evlilik gibi bir sonuç bağlanmadığından bu tür ilişkilerde zinadan söz edilmesi şimdilik mümkün görülmemektedir. Fakat evlilik dışı eş cinsel ilişki de evli olan kusursuz birey için mutlak boşanma sebebidir. Ve bu sadece boşanma sonucunu değil maddi manevi tazminat hakkını da beraberinde getirir.
Not:
Almanya’da 1.8.2001 tarihinde yürürlüğe giren “‘Gönüllü Beraberlik Yasası” (Lebenspartnerschaftgesets) , Fransa’da 13.11.1999 tarihli “Sosyal Beraberlikler Paktı’ (Pacte civil de solidarite) örnek olarak verilebilir. Son olarak Haziran 2005 tarihinde eş ¬cinsel birlikteliklere yasallık kazandıran bir kanun halk oyu ile kabul edilmiştir.
Not: 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 151/3 üncü maddesine göre karı koca birbirlerine karşı sadakat göstermekle yükümlüdürler.
AKINTÜRK, s. 211. Evliliğin mutlak butlanla sakat olması durumunda iptal kararı kesinleşmeden önceki cinsel birleşmeler ceza hukuku anlamında fail koca veya kadının cezalandırılmasına yeterli değildir. YCGK. 15.1.1968, 40-9 sayılı kararında fesih durumunda ceza verilmeyeceği açıklanmıştır (Sedat BAKICI, Genel Adap ve Aile Düzenine Karşı Cürümler, Ankara 1994, s. 557). Evli iken yeniden evlenip kamu düzenini bozana bir de “serbest cinsel ilişki hakkı” verilmesini anlamak olanaklı değildir.
TMK. m. 32 hükmüne göre ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir. Yetkili mahkeme, kişinin Türkiye’deki son yerleşim yeri; eğer Türkiye’de hiç yerleşmemişse nüfus sicilinde kayıtlı olduğu yer; böyle bir kayıt da yoksa anasının veya babasının kayıtlı bulunduğu yer mahkemesidir.
Türk Medeni Kanununun m. 170 hükmüne göre boşanma sebebi İspatlanmış olursa, hakim boşanmaya veya ayrılığa karar verir. Dava yalnız ayrılığa ilişkinse, boşanmaya karar verilemez. Dava boşanmaya ilişkinse, ancak ortak hayatın yeniden kurulması olası¬lığı bulunduğu takdirde ayrılığa karar verilebilir.
Türk Medeni Kanununun m. 197 f. 1 hükmüne göre eşlerden biri, ortak hayat sebebiyle kişiliği, ekonomik güvenliği veya ailenin huzuru ciddi biçimde tehlikeye düştüğü sürece ayrı yaşama hakkına sahiptir. TKM. 162 f. 11.