Zinanın Genel Olarak İspatı

Zinanın Genel Olarak İspatı

Zinanın Genel Olarak İspatı

Boşanma davalarında; sık görülen boşanma sebepleri arasında olan zina sebebi ile boşanma davlarında davacı ispat yükümlülüğündedir. Davacının zinayı ispatlamak için kanıt olarak kabul edilen durumlar ve kanıtı delil olarak sunabileceği araçlar aşağıdaki gibidir.
Zinanın her türlü kanıtla ispatı olanaklıdır. İspat yükü davacıda dır.
ZİNANIN İSPAT ARAÇLARI
Zina eyleminin varlığı bazı ipuçları, tavır ve davranışlardan çıkarılacak karinelerle kabul edilmelidir.
Zinanın aşağıdaki araçlarla ispatı olanaklıdır.
• Gebe kalmak,
• Zührevi hastalığa yakalanmak,
• Fotoğraflar,
• Düğün yapmak,
• İletişim araçları,
• Tanık anlatımları,
• Kesinleşmiş hükümlülük kararı,
• Soruşturma evrakı,
• Diğer araçlar.
Şimdi bu konuya ilişkin olmak üzere Yargıtay’da yapılan örnekler ile açıklamalarda bulunalım.
Gebe Kalmak
Yurt dışında olan kocanın karısının gebe kalması, kısır kocanın karısının gebe kalmış olması zina eylemini kanıtlama araçlarından biridir.
Zührevi Hastalığa Yakalanmak
Kadın veya kocanın zührevi hastalığa yakalanması olgusu zina eylemini kanıtlama araçlarından bir diğeridir.
Fotoğraflar
Fotoğraflar zina eylemini kanıtlama araçlarından biridir.
Düğün Yapmak
Zina eyleminin kanıtlanmasında düğün yapma olgusu zina eylemini kanıtlama araçlarından biridir.
“Davacı tanıklarının beyanlarından, davacı kadının daha Önce açtığı davadan feragat etmesinden sonra davalı kocanın bir başka kadınla düğün yaparak evlendiği ve onunla birlikte yaşadığı anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 161. madde koşulları oluşmuştur. Davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddi bozmayı gerektirmiştir.”

İletişim Araçları
Mektuplar, bilgisayar kayıtları, telefon kayıtları vb gibi iletişime ilişkin belge ve kayıtlar zina eylemini kanıtlama araçlarındandır.
Tanık Anlatımları
Zina eyleminin tam bir görgüye dayanılarak kanıtlanmasına az rastlanır. Yaşam deneyimleri ve durumun gereklerine göre cinsel ilişkinin gerçekleştiğini gösterecek olan eylemlerin kanıtlanması yeterlidir.
Eşin yabancı bir kişiyle bir otel odasında beraberce kalmaları (cohabitation), gece konut içinde başka bir kişiyle birlikte kalınması gibi olaylar zinanın varlığını gösterebilir.
Sadece otelde yer ayırtmış olma başka delil yoksa boşanma kararı verilmesi için yeterli değildir.

Davalı ile arasında husumet bulunan tanıkların çelişkili beyanlarına ya da tanıkların başkalarından aktardıkları olaylara dayanılarak hüküm kurulamaz.

Kesinleşmiş Hükümlülük Kararı
Kesinleşmiş bir hükümlülük kararı varsa zina eylemini kanıtlama için başkaca bir kanıt aranmasına gerek yoktur. Zina eylemi suç olarak yasadan çıkartıldıktan sonra hükümlülük kararı ile yerel kolluk kuvvetlerinin bir fuhuş operasyonu kayıtları arasında belgelemek anlamında bir fark yoktur. Zina nın suç olduğu tarihler de fuhuş operasyonlarında yakalanan bireyler hakkında hüküm verilebilmekte idi. Fakat artık bu bir yasal suç değildir.
Soruşturma Evrakı
Soruşturma evrakı içinde yer alan anlatımlarla da zina ilişkisi kanıtlanabilir.
Bu konuda Yargıtay’da yaptığımız uygulamaya örnekler verebilirim:
“….Davacı-davalı kadın dava dilekçesinde, öncelikle Türk Medeni Kanununun 161. maddesine göre zina sebebiyle, aksi halde evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine (TMK. 166/1. md.) dayanarak boşanma isteğinde bulunmuştur. Yapılan soruşturma, toplanan deliller ve özellikle Cumhuriyet Savcılığınca düzenlenen 2006/9789 sayılı soruşturma evrakında yer alan ifadelerden davalı-karşı davacı kocanın başka kadınla zina ilişkisi içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında zina sebebiyle boşanmalarına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.”

Diğer Araçlar
EGGER, ciddi sebeplere dayanan kuvvetli bir şüphenin (violenta praesumatio) ispat için yeterli olduğu düşüncesindedir.

Türk Medeni Kanununun m. 184 b.3 hükmüne göre tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hakimi bağlamaz. Bu nedenle davalının ikrarı başlı başına aile mahkemesi ( yoksa Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen asliye hukuk mahkemesi) hakimini bağlayan bir kanıt sayılamaz. Aksi düşüncede, iki tarafın anlaşması ile boşanmaya cevaz verilmiş olurdu.
Zina sebebiyle boşanma davasında yemin bir delil olarak kullanılamaz. (TMK. m. 161)

Mutlak boşanma sebebi olan zina davalarında ispat gerekliliktir. Burada belirtilen ispat araçlarının gerçekliği ve kullanılabilirliği ise ancak bir uzman tarafından değerlendirilmelidir. Bu nedenle bilhassa zina sebebiyle açılan boşanma davalarında davacının boşanma isteminde bulunmadan önce uzman bir boşanma avukatının görüşlerine başvurması son derece yerinde bir karar olur.