Ayrı Davanın Reddinden Sonra Yeterli Süre Geçmemişse

Ayrı Davanın Reddinden Sonra Yeterli Süre Geçmemişse

Ayrı Davanın Reddinden Sonra Yeterli Süre Geçmemişse

Terk sebebiyle boşanma davasında; eve dön çağrısında bulunabilmek için boşanma davasının reddine ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren en az dört aylık sürenin geçmesi zorunludur. (TMK. m. 164). Aşağıda genel kabul görmüş ve yasalarda da açık bir şekilde ifade edilmiş olmasına rağmen temyiz nedeni ile yargıtaya giden örnek davalara yargıtayın ayrım gözetmeksizin aynı kararı verdiği görülmektedir. Yerel mahkeme kararları ile çelişen bu durum yargıtay tarafından düzeltilmiştir. Bu sonuçlar her zamanki tavsiyemiz olan deneyimli uzman bir boşanma avukatı ile yola çıkmanın beklentileriniz doğrultusunda sonuçlar almanıza ve aynı zamanda para ve zaman kayıplarınızı minimuma indirmekte yarar sağlar.
“İhtar isteğinin hukuki sonuç doğurabilmesi için, ihtar istek tarihinden önceki dört ay içinde kadının haklı bir sebep olmaksızın evlilik birliği dışında yaşaması gerekir. Aleyhine boşanma davası açılan eş, bu dava sürerken ayrı yaşamakta haklıdır. (TMK. md. 164, 197 ) Evvelce koca tarafından açılan Salihli 2. Asliye Hukuk Mahkemesine ait 2003/15 esas sayılı boşanma davası 18.03.2003 tarihinde reddedilmiş ancak karar henüz kesinleşmemiştir. İhtar isteğinin geçerli olabilmesi İçin, bu boşanma davasının reddine ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren en az dört aylık sürenin geçmesi zorunludur. Olayda bu şarta uyulmadan ihtar istenmiştir. İhtar isteği geçersiz olup davanın reddi gerekirken boşanmaya karar verilmesi doğru değildi” Y2HD, 12.07.2004.8**8-9**3.
“….Davacı kocanın Ankara 29. Asi iye Hukuk Mahkemesinde açtığı 2001/129 esas sayılı boşanma davası ret edilmiş ve karar 8.2.2002 tarihinde kesinleşmiştir. Davacı, 8.2.2002 tarihinden itibaren 4 aylık ayrılık süresi dolmadan 11.4.2002 tarihinde ihtar isteğinde bulunmuştur. (TMK. 164 .md.) Geçersiz ihtara dayanılarak açılan davanın reddi gerekirken boşanma kararı verilmesi doğru değildir.”
“…. Davacı kocanın Osmaniye 1. Asliye Hukuk Mahkemesine açtığı dava ret ile sonuçlanmış, ret kararı 14.10.2002 tarihinde kesinleşmiştir. Davalı kadın boşanma davasının açıldığı tarih ile ret kararının kesinleştiği 14.10.2002 tarihleri arasındaki dönemde ayrı yaşama hakkına sahiptir. Türk Medeni Kanununun 164. maddesinde öngörülen 4 aylık ihtar süresi hesap edilirken 14,10.2002 tarihinin başlangıç olarak nazara alınması gerekirken bu yön dikkate alınmadan ve 4 aylık ihtar dönemi dolmadan 19.11.2002 tarihli ihtar talebi ile 20.11.2002 tarihli ihtar kararına dayanılarak boşanmaya karar verilmesi doğru görülmemiştir.
“….Davacı kocanın davalı hakkında Şirvan Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı 2001/10 esas sayılı boşanma davası ret İle sonuçlanmış, kararın Yargıtay 2. Hukuk Dairesince onanmasına ilişkin ilamı taraflara en son 15.01.2002 tarihinde tebliğ edilmiştir. Onama ilamına karşı taraflar 15 günlük yasal süre içerisinde karar düzeltme İsteğinde bulunmadıklarından mahkemenin ret kararı 30.01.2002 tarihinde kesinleşmiştir. Davalı kadın hakkında boşanma davasının açıldığı tarih ile ret kararının kesinleştiği 30.01.2002 tarih arasındaki dönemde ayrı yaşama hakkına sahiptir. Türk Medeni Kanununun 164. maddesinde öngörülen 4 aylık ihtar gönderme süresi hesap edilirken 30.01.2002 başlangıç tarihinin nazara alınması gerekirken bu yön dikkate alınmadan ve 4 aylık ihtar çekme süresi dolmadan 23.5.2002 günlü ihtar kararma dayanılarak boşanmaya karar verilmesi doğru olmamıştır.” Y2HD, 12.02.2004, 5**7-1**1
“….İhtarın hukuki sonuç doğurabilmesi için ihtar isteğinden önceki dört ay içinde kadının haklı bir sebep olmaksızın birlik dışında yaşadığının gerçekleşmesi gerekir. Aleyhine boşanma davası açılan eş bu dava sürerken ayrı yaşamakta haklı sayılmalıdır.(TMK.md. 164, 197) Evvelce taraflar arasındaki 2001/973 esas sayılı boşanma davası reddedilmiş ve hüküm 28.3.2003 tarihinde kesinleşmiştir. Bu davada dayanılan ihtar ise 16.4.2003 gününde kanunda öngörülen (TMK.md. 164/1) dört aylık süre dolmadan istenmiştir. Oysa ihtarın geçerli olması için boşanma davasının reddine ilişkin hükmün kesinleşmesinden itibaren en az dört ay geçmesi zorunludur.Olayda bu şarta uyulmadan ihtar istenmiştir. Bu bakımdan ihtar geçersiz olup davanın reddi gerekirken boşanmaya karar verilmesi doğru bulunmamıştır.” Y2HD, 19.04.2004. 4**8-4**1
“….. İhtarın hukuki sonuç doğurabilmesi için ihtar isteğinden önceki dört ay içinde kadının haklı bir sebep olmaksızın birlik dışında yaşadığının gerçekleşmesi gerekir. Aleyhine boşanma davası açılan eş bu dava sürerken ayrı yaşamakta haklı sayılmalıdır.(TMK.md.l64, 197) Evvelce taraflar arasındaki boşanma davası reddedilmiş ve hüküm 7.5.2002 tarihinde kesinleşmiştir. Bu davada dayanılan ihtar ise 24.06.2002 gününde kanunda öngörülen (TMK.md. 164/1) dört aylık süre dolmadan istenmiştir. Oysa ihtarın geçerli olması için boşanma davasının reddine ilişkin hükmün kesinleşmesinden itibaren en az dört ay geçmesi zorunludur.Olayda bu şarta uyulmadan ihtar istenmiştir. Bu bakımdan ihtar geçersiz olup davanın reddi gerekirken boşanmaya karar verilmesi doğru bulunmamıştır.” Y2HD, 07.02.2005. 4**1-1**3
“….Yapılan soruşturmaya, toplanan delillere, kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere, ihtarın Türk Medeni Kanununun 164. maddesi ile 27.3.1957 günlü 10/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına uygun bulunmamasına ve özellikle ret ile sonuçlanan ilk boşanma davasının kesinleştiği 30.10.2002 tarihinden itibaren dört aylık ayrılık süresinin dolmadan ihtar gönderildiğinin de anlaşılmasına göre davacının temyiz itirazı yersizdir.” Y2HD, 02.12.2004. 1***1-1***1
Zamanınızı ve paranızı, en önemlisi haklarınızı yanlış kullanılmasını engellemek sizin görevinizdir. Tıpkı boşanma isteğinde bulunmanızın sizin göreviniz olması gibi. Bu nedenle içinde bulunduğunuz durum size son derece karmaşık gelebilir fakat inanın her durumun hukuki bir karşılığı mevcuttur ve bu durumu uzman boşanma avukatı ile değerlendirmeniz menfaatleriniz açısından en doğru yaklaşımdır. Bu nedenle size söylenenlere ve şehir efsanelerine kulak tıkayarak sağduyulu davranın ve uzman oldugundan emin olduğunuz bir boşanma avukatı ile içinde bulunduğunuz durumu değerlendirerek yola çıkın.